วันพุธ, 30 กรกฎาคม 2557 16:09

การจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร เพื่อเทิดพระเกียรติระดับประเทศ

การจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร เพื่อเทิดพระเกียรติระดับประเทศ

ณ บริเวณลานขนถ่ายสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

 

ด้วยจังหวัดจันทบุรี ได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็นตัวแทนจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร เพื่อเทิดพระเกียรติระดับประเทศ เนื่องในวันคล้าวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ซึ่งโครงการดังกล่าว สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมให้บริการเคลื่อนที่ ณ บริเวณลานขนถ่ายสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่  ๒๘ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗  ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ และข้าราชการจากส่วนต่างๆ ให้ความสนใจขอรับบริการ เอกสารเผยแพร่งานด้านต่างๆ จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรีเป็นจำนวนมาก