folder รายงานอื่นๆ

Documents

pdf รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

By 7 download

Download (pdf, 142 KB)

รายงานประโยชน์ทับซ้อน.pdf

pdf รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

By 17 download

Download (pdf, 1.40 MB)

วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง-หมุน.pdf

pdf แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

By 13 download

Download (pdf, 1.28 MB)

รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต.pdf