folder มาตรการ

Documents

pdf คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการควบคุมภายในของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

By 13 download

Download (pdf, 268 KB)

BRW28565A8BB396_20201201_090735_001929.pdf

pdf คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม Popular

By 131 download

Download (pdf, 62 KB)

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือป้องกันการขัดกัน.pdf

pdf คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

By 97 download

pdf มาตรการประหยัดพลังงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

By 83 download

Download (pdf, 602 KB)

มาตรการประหยัดพลังงาน.pdf

pdf มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ Popular

By 120 download

Download (pdf, 779 KB)

มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

pdf มาตราการและแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่่ Popular

By 111 download

Download (pdf, 511 KB)

มาตราการและแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน.pdf

pdf มาตราการในการป้องกันการรับสินบน ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ Popular

By 110 download

Download (pdf, 993 KB)

มาตราการในการป้องกันการรับสินบน ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่.pdf

pdf แผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ Popular

By 128 download

Download (pdf, 814 KB)

แผนบริหารความเสี่ยง_สอจ.ชม.pdf