folder การมีส่วนร่วม

Documents

pdf ขออนุมัติดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2563

By 19 download

Download (pdf, 1.63 MB)

ขออนุมัติดำเนินโครงการ.pdf

pdf รายงานสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2563

By 23 download

Download (pdf, 11.88 MB)

รายงานสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น2-9.pdf