folder คู่มือ

Documents

pdf คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ Popular

By 156 download

Download (pdf, 1.93 MB)

หน้าปกคู่มือร้องเรียน_pdfmge.pdf

pdf คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม Popular

By 100 download

Download (pdf, 736 KB)

คู่มือทับซ้อน_2563.pdf

pdf คู่มือศูนย์รับเรื่องร้องเรียน Popular

By 128 download

Download (pdf, 929 KB)

คู่มือศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 230163.pdf