ยุทธศาสตร์

 ยุทธศาสตร์สำนักงาน

          1. การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและหัตถอุตสาหกรรมในเชิงรุก

          2. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน

          3. พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์จังหวัด

       วิสัยทัศน์ : นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่งบนฐานของความสง่างามทางวัฒนธรรม และศูนย์กลาง การท่องเที่ยว การค้า การลงทุนระดับสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์

         1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน

         2. การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับ     การเปลี่ยนแปลง

         3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

         4. การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

         5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด

               วิสัยทัศน์

                       “มุ่งสู่อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ บนพื้นฐานทรัพยากรในท้องถิ่นเชื่อมโยงห่วงโซ่แห่งคุณค่าด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม”

 

               ประเด็นยุทธศาสตร์

        1. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปที่มีศักยภาพให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

        2. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่ฐานการผลิตมูลค่าสูง

        3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและเครือข่ายแบบบูรณาการ

        4. ส่งเสริมการประกอบการอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ให้มีการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม