วิสัยทัศน์

"เป็นองค์กรนำในการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและหัตถอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"