พันธกิจ

    1.  ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและหัตถอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน

         2.  กำกับดูแลสถานประกอบการอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน ให้ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

      3. พัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพในการบริหาร

 

กลยุทธ์

    1. พัฒนาผู้ประกอบการและเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

 

    2. ยกระดับและพัฒนาการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม