การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรม

23 ก.พ 2564
วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2564) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) ของกระทรวงอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2564 เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางและบูรณาการการจัดทำแผนงาน โครงการ พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนา BCG Model ของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล โดยมีนางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และคณะกรรมการขับเคลื่อน BCG Model ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อก. 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม