folder ITA

Categories

Documents

pdf ตารางประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2562

By 53 download

Download (pdf, 3.16 MB)

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต.pdf

pdf บันทึกเชิญประชุมประจำเดือน สอจ.ชม. ครั้งที่ 6/2562

By 6 download

Download (pdf, 179 KB)

บันทึกเชิญประชุม.pdf

pdf รายงานการประชุมประจำเดือน สอจ.ชม. ครั้งที่ 6/2562

By 5 download

Download (pdf, 3.79 MB)

รายงานการประชุม.pdf

pdf รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.61

By 8 download

Download (pdf, 139 KB)

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 61.PDF

pdf รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประจำเดือน สอจ.ชม. ครั้งที่ 6/2562

By 4 download

Download (pdf, 565 KB)

ลายเซ็น.pdf

pdf รูปภาพประกอบการประชุมประจำเดือน สอจ.ชม. ครั้งที่ 6/2562

By 6 download

Download (pdf, 654 KB)

รูปภาพประกอบการประชุมวิเคราะห์ความเสียง.pdf

pdf สรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2561

By 12 download

Download (pdf, 278 KB)

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561.pdf

pdf แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

By 59 download

Download (pdf, 1.32 MB)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต.pdf