folder ITA

Categories

Documents

pdf ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

By 23 download

Download (pdf, 3.16 MB)

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต.pdf

pdf รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.61

By 2 download

Download (pdf, 139 KB)

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 61.PDF

pdf สรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2561

By 7 download

Download (pdf, 278 KB)

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561.pdf

pdf แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

By 21 download

Download (pdf, 1.32 MB)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต.pdf