วันพุธ, 11 เมษายน 2561 14:15

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้ารับการพัฒนา ในกิจกรรมพัฒนาการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้ารับการพัฒนา ในกิจกรรมพัฒนาการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิตและการประกอบธุรกิจ ตามแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 33 ราย ตามรายละเอียดในประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 11 เมษายน 2561 ดังนี้