วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2561 14:49

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจ้างเหมาพัฒนาการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ปี งบประมาณ 2561

รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้