วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2561 15:06

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจ้างเหมาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงทางการตลาด ปีงบประมาณ 2561

รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้