วันจันทร์, 12 มีนาคม 2561 16:43

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมประเภท Gift & Lifestyle และ Fashion ปีงบประมาณ 2561