วันพฤหัสบดี, 04 เมษายน 2562 09:50

TOR การจ้างเหมาการจัดฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจอาหารในภาคเหนือ โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจอาหารด้วยนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation)