วันศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2563 13:35

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สนง.กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

ด้วย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในสำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0527.6/ว 31 ลงวันที่ 26 เม.ย.42 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้