วันอังคาร, 07 เมษายน 2558 11:47

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

          ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

              ๑. ชื่อหน่วยงาน ตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

               ชื่อหน่วยงาน     สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

                   ชื่อกลุ่มงาน       กลุ่มงานบริหารทั่วไป

                   ชื่อตำแหน่ง       นักวิชาการอุตสาหกรรม

              ลักษณะงานที่จะปฏิบัติปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

                 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับภาคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม การประกอบกิจการโรงงานและการลงทุน เพื่อการประมวลผลและสนับสนุนการให้บริการด้านข้อมูลแก่ผู้ประกอบการนักลงทุน และผู้สนใจลงทุนระดับท้องถิ่น

                 ๒. จัดทำและนำเสนอแผนงานด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมในพื้นที่ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ

                 ๓. ส่งเสริม สนับสนุนและให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านเทคนิค วิชาการ รวมทั้งการประสานงานฝึกอบรม ต่าง ๆ การส่งเสริมสนับสนุนการนำเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนมาใช้สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่น

                 ๔. ดำเนินการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ และแผนงบประมาณของสำนักงาน

                 ๕. รวบรวม จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมในท้องถิ่น

                 ๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

   อัตราว่าง จำนวน ๑ อัตรา

   ค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาทต่อเดือน

   สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗

   ระยะเวลาการจ้าง   ไม่เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นับแต่วันทำสัญญาจ้าง (การต่อสัญญาการจ้าง จะทำสัญญาปีต่อปี โดยจะต้องมีการประเมินการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง ในแต่ละปีที่จะต่อสัญญาจ้าง ไม่ต่ำกว่าระดับ ดี)

 

          ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๒  เมษายน ๒๕๕๘   ในวันและเวลาราชการ

 

 

รายละเอียดต่าง ๆ ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้