folder การมีส่วนร่วม

Documents

pdf การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2563

By 45 download

Download (pdf, 2.05 MB)

การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฯ.pdf

pdf รายงานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2563

By 45 download

Download (pdf, 5.78 MB)

รายงานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฯ.pdf