folder คู่มือ

Documents

pdf คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย

By 79 download

Download (pdf, 36.11 MB)

คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจั.pdf

pdf คู่มือการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ปี พ.ศ. 2563 สอจ.เชียงราย

By 45 download

Download (pdf, 12.27 MB)

คู่มือการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม.pdf

pdf คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการการจัดการเรื่องร้องเรียน สปอ.

By 46 download

Download (pdf, 920 KB)

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการการจัดการเรื่องร้องเรียน สปอ.pdf

pdf คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการการจัดการเรื่องร้องเรียน สอจ.

By 43 download

Download (pdf, 3.18 MB)

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการการจัดการเรื่องร้องเรียน สอจ.pdf

pdf แผนผังการขอใบรับรองแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

By 38 download

Download (pdf, 761 KB)

ผังการขอใบรับรองเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภ.pdf

pdf แผนผังการพิจารณาอนุญาต/ขยายโรงงาน

By 43 download

Download (pdf, 370 KB)

ผังการพิจารณาอนุญาต-ขยายโรงงาน.pdf

pdf แผนผังขั้นตอนการรับชำระค่าธรรมเนียมรายปีโรงงาน

By 39 download

Download (pdf, 396 KB)

ผังการรับชำระค่าธรรมเนียมรายปีโรงงาน.pdf

pdf แผนผังงานอนุมัติ/อนุญาต กระบวนการขอใบอนุญาตขนแร่

By 38 download

Download (pdf, 301 KB)

ผังการอนุมัติ อนุญาตการขอใบอนุญาตขนแร่.pdf

pdf แผนผังงานอนุมัติ/อนุญาต การขอประทานบัตรเหมืองแร่ประเภท 2 หรือ 3

By 42 download

Download (pdf, 574 KB)

ผังการอนุมัติ-อนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่ฯ.pdf