วันศุกร์, 15 มกราคม 2564 14:09

การประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) กับผู้ว่าราชการจังหวัด