วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2560 14:42

TOR โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมอาหารในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 (Upper Northern Food Valley 2)