วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2560 15:00

TOR โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ/การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค