วันอังคาร, 29 มกราคม 2562 13:23

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนา Cluster อุตสาหกรรมกลุ่มล้านนาตะวันออก โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป