วันอังคาร, 29 มกราคม 2562 13:33

ราคากลาง โครงการพัฒนาศูนย์ประสานงาน (Command Center) และนำร่องการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศนอร์ทเทิร์นไทยแลนด์ฟู๊ดวัลเลย์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2