วันอังคาร, 29 มกราคม 2562 13:34

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรเชิงนวัตกรรม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป