วันพุธ, 29 เมษายน 2563 16:13

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษา โครงการยกระดับการประกอบการ SME ภาคเหนือตอนบน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation for Upper Northern SME)