folder กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Documents

pdf การขอต่ออายุประทานบัตรทำเหมืองแร่ (153 download) Popular
pdf การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (132 download) Popular
pdf การขอต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ (333 download) Popular
pdf การขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ (แบบแร่ 5) (149 download) Popular
pdf การขอประทานบัตรทำเหมืองใต้ดิน (301 download) Popular
pdf การขอรับคืนค่าภาคหลวงแร่ถ่านหินที่นำไปใช้ภายในประเทศ (179 download) Popular
pdf การขอรับใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง (แบบแร่ 23) (กรณีหน่วยงานอื่นตรวจวิเคราะห์แร่) (136 download) Popular
pdf การขออนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง (แบบแร่ 23) (กรณีพิเศษ) (135 download) Popular
pdf การขออนุญาตเปิดการทำเหมือง (414 download) Popular
pdf การขออนุญาตเปิดการประกอบโลหกรรม (141 download) Popular