folder รายงานอื่นๆ

Documents

pdf รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

By 68 download

pdf รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของสอจ.ชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

By 69 download

pdf รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการป้องกันการทุจริต

By 70 download