ประชุมคณะกรรมการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด (Provincial Star OTOP : PSO) ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 - ๑๒.00 น. นางสาวรัชกรณ์ ภู่อยู่ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางสาวธาริณี ไหลบำรุงชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด (Provincial Star OTOP : PSO) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องบ่อทอง ชั้น 1 โรงแรมชลอินเตอร์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี