ดำเนินกิจกรรม 5 ส. Big cleaning day

เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ นายกิติกร สุขสม อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ร่วมดำเนินกิจกรรม ๕ ส ในบริเวณสำนักงานฯ เพื่อปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการและประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบาย “ประเทศไทย ๔.๐”