ร่วมโครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออก ค่าใช้จ่ายในการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่ตลาดโลกพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 28 - 30 มกราคม 2562 นางสาวรัชกรณ์ ภู่อยู่ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออก ค่าใช้จ่ายในการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่ตลาดโลกพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีผู้ประกอบการจากจังหวัดชลบุรีและนครนายกเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมดจำนวน 176 ราย ณ โรงแรมรัตนชล จังหวัดชลบุรี