ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นเขต ๘ จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 นายอภิรักษ์ อ่ำสุริยะ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นเขต ๘ จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา) เป็นประธานในที่ประชุม