ร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการหาฉันทามติ (Consensus) ในชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (Creative Industry Village)ชลบุรี

วันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ นางสาวรัชกรณ์ ภู่อยู่ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายกฤษฏ์ เชาวนปรีชา นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ และนางสาวธาริณี ไหลบำรุงชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการหาฉันทามติ (Consensus) ในชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (Creative Industry Village) ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และห้องประชุมหมู่บ้านบ้านตม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี