การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 4/2562

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายกิติกร สุขสม อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม จัดประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาให้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน ๑๙ ผลิตภัณฑ์ (สอจ.ชลบุรี จำนวน ๑ ผลิตภัณฑ์ และนวัตวิถี จำนวน ๑๘ ผลิตภัณฑ์) โดยมีนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุมฯ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ชั้น ศาลากลางจังหวัดชลบุรี