การประชุมระหว่างสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการที่สนใจในการนำงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ไปต่อยอดในงานอุตสาหกรรม

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ นายอภิรักษ์ อ่ำสุริยะ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมระหว่างสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการที่สนใจในการนำงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ไปต่อยอดในงานอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาความพร้อมของพื้นที่และสร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม มุ่งสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ กิจกรรม Matching Innovation in Smart Industry (โครงการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1) ณ โรงแรมชลอินเตอร์ อ.เมือง จ.ชลบุรี ซึ่งภายในงานมีสถาบันการศึกษาในจังหวัด และสถานประกอบการ เข้าร่วมงานร่วม 100 คน