กรมโรงงานอุตสาหกรรมเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายลำดับรอง (กฎกระทรวง/ประกาศกระทรวง) จำนวน 3 ฉบับ

ประกาศ!!!  สำคัญมาก !!!!

สำหรับผู้ประกอบการ

ขณะนี้ เว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายลำดับรอง (กฎกระทรวง/ประกาศกระทรวง) จำนวน 3 ฉบับ (จากจำนวนทั้งสิ้น 11 ฉบับ)​ ที่กรมโรงงานได้ปรับปรุงแก้ไขใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ดังนี้

(1) ร่างกฎกระทรวง กำหนดประเภท ชนิดของโรงงาน

(2) ร่างกฎกระทรวง เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการอนุญาต

(3) ร่างกฎกระทรวง เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมรายปี

โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดร่างกฎหมาย และแสดงความคิดเห็นได้ในเว็บไซต์ของกรมโรงงานฯ รายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

 

http://php.diw.go.th/rubfung/show.php