สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเพิ่มศักยภาพการผลิตและกลยุทธ์สู่ตลาดยุคใหม่"