เชิญชวนผู้ประกอบการตอบแบบสอบถามโครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การพร่ระบาดของโรคโควิด-19