ขอเชิญผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง “กฏหมายโรงงานฉบับใหม่ กับผู้ประกอบกิจการโรงงาน”