ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัย และระบบไฟฟ้าในโรงงาน