ร่วมจัดสัมมนา “พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดังและปังในยุคโควิด -19”ตามโครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก

วันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2563  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ร่วมกับบริษัท อี เอส โกลบอล จำกัด จัดสัมมนา พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดังและปังในยุคโควิด -19ตามโครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในพื้นที่ภาค ค่าใช้จ่ายในการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปตลาดโลกในพื้นที่ภาคตะวันออก ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงาน บูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน) ณ ห้องรัตนแกรนด์บอลรูม โรงแรมรัตนชล จังหวัดชลบุรี โดยมีนายชัชพล อินทโฉม อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ