การตรวจราชการของ นายสุระ เพชรพิรุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมม ประจำปี ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี