การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

วันที่ 2๑ กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๔/2563 โดยมี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฯ  และนายชัชพล อินทโฉม อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เป็นเลขานุการฯ การประชุมฯ ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดชลบุรีผลการประชุมพิจารณาให้การรับรอง จำนวน ๖ ผลิตภัณฑ์