ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี