ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การยกระดับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนตามมาตรฐานสากล”

วันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2563 นายชัชพล อินทโฉม อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี นางสาวรัชกรณ์ ภู่อยู่ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และนางสาวอุไรวรรณ เฉลิมญาติ นักวิชาการมาตรฐาน เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนตามมาตรฐานสากลณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมี นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด