ผู้ประกอบการแปรรูปมันสำปะหลัง (ลานมัน/โรงแป้ง) ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 สามารถยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ณ ธนาคารพาณิชย์ ธ.ก.ส. หรือธนาคารของรัฐที่ผู้ประกอบการเป็นลูกค้า ระหว่างวันที่ 16