ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นเขต ๘ จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายชัชพล อินทโฉม อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นเขต ๘ จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี  โดยมี นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  เป็นประธานที่ประชุม