ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติราชการของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019