สัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยของกลุ่มเป้าหมายระดับจังหวัด 10 จังหวัด

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยของกลุ่มเป้าหมาย (สถานประกอบการ) ระดับจังหวัด 10 จังหวัด ใน 5 ภูมิภาคของประเทศ ภายใต้โครงการสำรวจความเป็นอยู่ของสถานประกอบการในส่วนภูมิภาค วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมสามมุก โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี

วัตถุประสงค์ เพื่อค้นหาปัญหา อุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นเชิงลึกของสถานประกอบการ สำหรับใช้ในการผลักดันส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยสถานประกอบการที่เข้าร่วมสัมมนา จำนวนทั้งสิ้น 20 ราย