การประชุมพิจารณาแนวทางการกำกับดูแลของเสียจากเรือเดินสมุทร

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี จัดประชุม "พิจารณาแนวทางการกำกับดูแลของเสียจากเรือเดินสมุทร" ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๘ หน่วย ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

วัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันบูรณาการและบังคับใช้กฎหมาย เพื่อกำกับดูแลของเสียอันตรายดังกล่าวตั้งแต่แหล่งกำเนิดของเสีย การขนส่งของเสีย และผู้รับบำบัดกำจัดของเสียให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น